Gebruiksvoorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website. Gelieve deze voorwaarden in hun geheel door te lezen alvorens deze website te gebruiken. Indien u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken. Door gebruik van deze website geeft u aan met deze voorwaarden in te stemmen. Deze voorwaarden worden van tijd tot tijd aangepast; daarom raden wij u aan deze in de toekomst regelmatig te raadplegen.

1. Toegang tot de website

1.1 Het grootste deel van deze website is toegankelijk zonder dat u daarvoor gegevens bij ons hoeft te registreren. Bepaalde delen van deze website zijn echter uitsluitend toegankelijk als u zich heeft geregistreerd.

2. Gebruik van de website

2.1  U mag onze website voor uw eigen doeleinden gebruiken en materiaal van deze website afdrukken en downloaden, mits u geen inhoud wijzigt zonder onze toestemming. Materiaal op deze website mag niet zonder onze toestemming opnieuw online of offline worden gepubliceerd.

2.2 Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal op deze website zijn ons eigendom of eigendom van onze licentiegevers. Het materiaal mag niet zonder onze voorafgaande toestemming opnieuw worden gepubliceerd.

2.3 Op grond van artikel 2.1 mag niets op deze website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming opnieuw worden gepubliceerd.

3. Beschikbaarheid van de site

3.1 We ondernemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat deze website 24 uur per dag en 365 dagen per jaar beschikbaar is. Als gevolg van problemen met de server of andere technische problemen kan het echter voorkomen dat pagina's tijdelijk niet beschikbaar zijn. Wij zijn niet aansprakelijk indien deze website op enig moment niet beschikbaar is.

3.2 Deze website kan als gevolg van systeemstoringen, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden of om redenen waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, tijdelijk niet beschikbaar zijn. Waar mogelijk proberen wij onze bezoekers vooraf van onderhoudssituaties op de hoogte te stellen, maar wij zijn hiertoe niet verplicht.

4. Bezoekersgedrag

4.1 Met uitzondering van persoonlijke informatie, waarvan het gebruik is vastgelegd in ons Privacybeleid, wordt al het materiaal dat u verstuurt of plaatst op deze website als niet-vertrouwelijk  beschouwd en zijn hierop geen eigen rechten van toepassing. Tenzij door u anders aangegeven staat het ons vrij om dergelijk materiaal te kopiëren, bekend te maken, te verdelen, op te nemen en anderszins voor alle mogelijke doeleinden te gebruiken.

4.2 Wanneer u deze website gebruikt, mag u geen materiaal plaatsen of via deze Website versturen: (a) waarvoor u niet alle noodzakelijke toestemmingen hebt verkregen;

(b) dat discriminerend, obsceen, pornografisch of lasterlijk is, mogelijk kan aanzetten tot rassenhaat, waarmee vertrouwelijkheid of privacy wordt geschonden, dat hinder of ongemak bij anderen kan veroorzaken, dat gedrag stimuleert of vormt dat wordt beschouwd als een overtreding of misdrijf, dat kan leiden tot civiele aansprakelijkheid of anderszins tegen de toepasselijke wetgeving indruist;

(c) dat schadelijk is, waaronder maar niet beperkt tot computervirussen, Trojaanse paarden, beschadigde gegevens of andere mogelijke schadelijke software of gegevens.

4.3 Wij zullen volledige samenwerking verlenen aan de politie en gerechtelijke instanties en aan gerechtelijke bevelen voldoen indien ons wordt verzocht de identiteit of andere gegevens bekend te maken van personen die materiaal op deze Website plaatsen in strijd met artikel 4.2.

5. Links van en naar andere websites

5.1 Links op deze website naar externe websites worden uitsluitend voor uw gemak geplaatst.  Wij hebben deze websites niet afzonderlijk gecontroleerd en dragen geen verantwoordelijkheid voor dergelijke externe websites, noch voor hun inhoud. We onderschrijven deze externe websites of het daarin vervatte materiaal niet en doen daar ook geen verklaringen over. Het openen van een externe website waarnaar op deze website wordt gelinkt, gebeurt geheel voor uw eigen risico.

5.2 Als u een link naar deze website wilt plaatsen, mag u alleen een koppeling plaatsen naar pagina's op deze website en deze niet repliceren. Hierbij dient u zich bovendien te houden aan de volgende voorwaarden:

(a) u impliceert op geen enkele wijze dat wij diensten of producten onderschrijven tenzij dit specifiek met ons is overeengekomen;
(b) u geeft geen onjuiste voorstelling van uw relatie met ons en verstrekt geen onjuiste informatie over ons
(c) u plaatst geen link vanaf een website die niet uw eigendom is en
(d) uw website bevat geen inhoud die aanstootgevend of controversieel is, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van enige andere persoon of op enigerlei wijze in strijd is met de wetgeving.

5.3 Als u ervoor kiest een link te plaatsen naar onze Website terwijl artikel 5.2 wordt overtreden, stelt u ons volledig schadeloos voor alle verlies of alle schade die uit uw handelingen voortvloeit.

6.  Disclaimer

6.1 We nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de op deze website vermelde informatie correct is. Wij kunnen echter de juistheid of volledigheid van materiaal op deze website niet garanderen. Wij kunnen op elk moment, en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aanbrengen in het materiaal op deze website. Het is mogelijk dat de informatie op deze website verouderd, of in zeldzame gevallen, onjuist is. Wij garanderen op geen enkele wijze dat dergelijk materiaal juist of bijgewerkt is.

6.2 Het materiaal op deze website wordt aangeboden zonder enige voorwaarden of garanties. Voor zover wettelijk mogelijk bieden wij toegang tot en gebruik van deze website op grond van het feit dat wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden uitsluiten die buiten deze voorwaarden om op deze website van toepassing zouden kunnen zijn.

6.3 De medische en productinformatie op deze website is niet bedoeld om volledige medische informatie te verstrekken. We bieden geen medische diagnose en raden u aan een arts te raadplegen als u een medische aandoening heeft. U kunt informatie verkrijgen uit de bijsluiter van het product, die per land kan verschillen.

7. Uitsluiting van aansprakelijkheid

7.1 Noch wij, noch enige andere partij (al dan niet betrokken bij de totstandkoming, het onderhoud, of het beschikbaar stellen van deze website), zijn aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige vorm van verlies of schade voor u of een derde partij die voortvloeit uit het gebruik van onze website. Deze uitsluiting omvat service- of reparatiekosten en, zonder enige beperking, enige andere directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit een onrechtmatige daad, een overeenkomst of anderszins, in relatie tot deze website.

8. Wereldwijde producten/gebruik

8.1 Deze website is bedoeld voor internationaal gebruik. Het bevat informatie over producten die wereldwijd worden verdeeld en houdt niet in dat dergelijke producten beschikbaar zijn in uw land/locatie. Producten en diensten kunnen per land/locatie verschillen qua uiterlijk, grootte en/of voorwaarden. De producten waarnaar op deze website wordt verwezen, kunnen onderworpen zijn aan verschillende wettelijke vereisten, afhankelijk van het land van gebruik.

9. Toepasselijk rechtsgebied

Deze juridische kennisgeving wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens en in overeenstemming met internationaal recht. Eventuele geschillen die ontstaan in verband met deze juridische kennisgeving vallen onder de exclusieve jurisdictie van Amsterdam, Nederland.

10. Onze gegevens

Karo Pharma
www.karopharma.com